Què és el Model 145 de l’IRPF?

Per a qualsevol treballador és fonamental conèixer el model 145 relacionat directament amb el pagament de l’imposat IRPF. Aquest model informa el pagador de les dades personals i familiars del treballador, perquè així aquest pugui calcular les diferents retencions sobre la “Renda de les Persones Físiques” (IRPF) i poder generar una correcta retenció d’IRPF del treballador.

En BNA Consultors hem realitzat aquest article per a tractar específicament els diferents aspectes rellevants del model 145 de l’IRPF.

Per a qui és el model 145 d’IRPF?

Tot treballador de qualsevol empresa, ha de completar i actualitzar el model 145 de l’IRPF en entrar a treballar en una empresa o en fer canvis de situació personal o familiar (adreça, estat civil, fills, etc).

Quan s’emplena el model 145 d’IRPF? 

En entrar a treballar en una empresa. S’ha d’emplenar el model 145 per a informar l’empresa de la situació personal i/o familiar del treballador. Aquest treballador haurà de tornar a emplenar el model 145 d’IRPF si es fa qualsevol canvi en la seva vida familiar o personal.

Què passa si no empleno i va presentar el model 145 correctament?

Emplenar i lliurar el model 145 és fonamental perquè es retingui l’IRPF adequat. No fer-ho pot generar:

L’aplicació d’un IRPF superior en la nòmina: el que farà que el líquid a percebre sigui inferior al que hauria de percebre el treballador, és a dir, es cobrarà menys.

L’aplicació d’un IRPF inferior en la nòmina: el que farà que el líquid a percebre sigui superior al que hauria de percebre el treballador, és a dir, es cobrarà altre. Això genera una sanció per part de l’Agència Tributària entre un 35% i un 150% sobre els diners que s’ha deixat de pagar.

Com s’emplena el model 145 d’IRPF?

El model 145 d’IRPF consta de 7 apartats:

1. Identificació i situació familiar

– Dades personals: nom, cognoms, data de naixement i DNI (entre altres). 

També s’indica en ell:

– Situació familiar: a triar entre 3 opcions.

  • Discapacitat (en cas de tenir-la): marcar si es troba entre el 33% i el 65%, si supera el 65% o si és necessària l’ajuda de terceres persones o es té mobilitat reduïda.
  • Mobilitat geogràfica: si, després d’estar en l’atur, s’ha trobat un treball que necessiti d’un canvi de domicili habitual a una nova ubicació.

En últim punt, ha d’aclarir-se si s’han obtingut rendiments amb període de generació superior a dos anys durant els cinc períodes impositius anteriors.

2. Fills i altres descendents

Es posaran – en el cas de tenir-los – les dades corresponents als fills i altres descendents (nets, per exemple), menors de 25 anys o discapacitats que siguin convivents i no ingressin més de 8.000 € a l’any.

Les famílies monoparentals, per part seva, hauran de marcar la casella ‘Còmput completament de fills o descendents’ si el fill o descendent només conviu amb ells i no existeix custòdia compartida.

3. Ascendents

S’incorpora la informació sobre els ascendents amb més de 65 anys de què s’estigui a càrrec (i que no ingressin més de 8.000 € anuals) i d’aquells que, sense superar aquesta edat, tinguin algun tipus de discapacitat.

4. Pensions i anualitats per aliments

En el cas d’abonar alguna pensió alimentària (pels fills) o una pensió compensatòria (a un cònjuge), hauria de marcar-se en aquest punt del model 145.

5. Deducció per finançament aliè per a l’habitatge habitual

Es marca la casella d’aquest apartat si s’està realitzant algun pagament per la compra o rehabilitació d’un habitatge habitual amb finançament aliè (una hipoteca) i sempre:

– Si la casa es va adquirir abans de 2013.

  • Si no percep una renda superior a 33.007,2 € a l’any.

6. Signatura i data

Correspon a la rúbrica per part de treballador i empresa.

7. Justificant de recepció

Signat per l’ocupador, serveix com a justificant que s’ha lliurat el model 145 i que l’empresa, per tant, ha d’aplicar el percentatge d’IRPF sobre la base del plasmat en ell.

Descàrrega en aquest link el model 145 directament de l’Agència Tributària d’Espanya.

En BNA Consultors som experts enassessoria fiscal, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través de comunicacio@bna.cat o telefonant al 977 60 05 00 i t’ajudarem i aconsellarem sense cap problema.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik