IRPF 2021: totes les deduccions d’aquesta campanya

El passat 6 d’abril es va iniciar la campanya IRPF 2021 i, com a assessors en matèria fiscal i tributari a Tarragona i província, t’expliquem quines són les principals deduccions a les quals tens dret en aquesta campanya de la renda.

És important recordar que l’agència tributària ha començat aquesta campanya del IRFP 2021 fins al 30 de juny d’enguany, i s’espera una recaptació que ronda els 13.400 milions d’euros, quantitat que no contempla les devolucions als contribuents, que el Ministeri d’Hisenda estima en uns 11.122 milions d’euros, sent aquestes quantitats majors que la campanya anterior degut sobretot a la tornada a la normalitat després de la pandèmia.

Les principals deduccions fiscals vigents per a aquesta campanya de la renda són les següents:

Les deduccions per les aportacions als fons de pensions

Una de les principals novetats d’aquesta campanya de la renda 2021 és la disminució de l’import a desgravar de les aportacions als fons de pensions que, segons la legislació aprovada per a aquest exercici fiscal, passa de 8000 euros anuals a 2000 euros anuals, per als plans de pensions individuals.

D’altra banda, l’aportació conjunta entre empresa i treballador es va incrementar en 2000 € anuals, passant de 8000 a 10000 €, amb la finalitat de potenciar les aportacions de les empreses.

El rellevant d’aquesta mesura és que a més pot suposar una aportació de 580 milions d’euros a la recaptació de l’Estat.

Deduccions per hipoteca de l’habitatge

La deducció per hipoteca de l’habitatge pot fer-se sempre que la constitució d’aquesta hipoteca sigui anterior a l’1 de gener de 2013, i que aquesta deducció s’hagi aplicat en les rendes prèvies a aquest any.

Complir amb aquests requisits pot suposar per a una desgravació de fins al 15% del que el propietari hagi pagat per la seva hipoteca durant l’any 2021 fins a un màxim de 9040 euros.

És important recordar que, al marge d’aquesta deducció en particular, la legislació preveu la deducció per segurs d’habitatge, amortitzacions anticipades de la hipoteca, les despeses de constitució de la hipoteca, entre altres despeses relacionades.

Deducció de les aportacions a partits polítics, sindicats de treballadors i a col·legis professionals

Si durant el 2021 ha realitzat pagaments en forma de quotes a partits polítics, col·legis professionals o sindicats, ha de saber que és possible desgravar-se aquestes quantitats.

Aquestes deduccions es realitzaran de la següent manera:

 • Per a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions electorals: deducció del 20% per a quotes d’afiliació i aportacions a fins a un màxim de 600 euros anuals.
 • Aportacions a sindicats: desgravacions entre el 20 i 35% de les mateixes sense quantitat màxima a deduir.
 • Quotes a col·legis professionals per a les professions en les quals sigui obligada la col·legiació, fins a un màxim de 500 euros.

Deduccions per donacions a entitats sense ànim de lucre

En la campanya de la renda 2021 està prevista una deducció de fins al 80% dels primers 150 € i un 35% sobre el que excedeixi aquesta quantitat en les aportacions dutes a terme a fundacions o entitats afins. Aquestes donacions poden ser mitjançant aportacions mensuals, trimestrals o anuals.

Desgravacions per lloguer d’habitatge

Per a aquesta campanya, i a nivell estatal, es continua aplicant la deducció equivalent al 10,05% del lloguer a la persona que ha llogat un habitatge i consta en el contracte d’arrendament per als contractes signats abans de 2015.

Les deduccions de comunitat autònoma catalana

Les deduccions autonòmiques no estan contemplades, però no podem oblidar que a nivell de Catalunya existeixen les següents deduccions fiscals per a aquest exercici 2021.

Cal tenir en compte que aquestes deduccions seran aplicables només per als contribuents que acreditin residència a Catalunya de més de 183 dies durant aquest període.

Entre aquestes deduccions trobem:

 • Per naixement o adopció de fills
 • Lloguer d’habitatge habitual
 • Per pagament d’interessos d’estudis de màster i postgraus
 • A persones que han quedat en estat de viduïtat entre 2019 i 2021
 • Per donatius parell fomentar el català o l’occità
 • Aportacions amb la finalitat de fomentar la recerca científica
 • Per rehabilitació de l’habitatge habitual.
 • Donacions en favor del medi ambient
 • Pel tram autonòmic d’inversió en habitatge habitual

La confecció i presentació de la declaració de l’impost sobre la renda és sempre un mal de cap per als contribuents.

A BNA Consultors, l’assessorem en matèria tributària. Contacti’ns i l’assessorarem en la millor manera de presentar aquesta declaració.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik