Què és la prevenció de riscos laborals i per què és important per la meva empresa?

A causa de la situació extraordinària provocada per la Covid-19, és important tenir els màxims coneixements sobre la prevenció de riscos laborals per poder protegir els nostres treballadors. 

En aquest article elaborat per l’equip d’experts de BNA Consultors parlarem sobre què és la prevenció de riscos laboral i per què és important per la teva empresa

La prevenció de riscos laborals engloba dos grans conceptes. D’una banda, parlem de prevenció si ens referim a les accions i mesures que es duen a terme per evitar o disminuir els riscos que pugui ocasionar el treball. 

D’altra banda, parlem de  risc laboral com l’eventualitat que un treballador pateixi un accident o dany derivat de l’activitat a la feina. 

Existeix també un tercer concepte a tenir en compte, els danys derivats del treball, com per exemple les malalties o lesions, conseqüència de la mateixa professió.  

Llei de prevenció de Riscos Laborals (LPRL) 

La Llei 31/1995 de Prevenció i Riscos Laborals s’ocupa de promoure la seguretat i la salut dels treballadors. Ho fa a partir d’aquest principis generals:

 • La prevenció dels riscos professionals. 
 • L’eliminació  o disminució dels riscos derivats del treball
 • L’informació, la consulta, la participació i la formació dels treballadors en matèria preventiva. 

A qui afecta la LPRL?

 • Als treballadors per compte d’altri
 • A treballadors de caràcter administratiu o estatutari del personal civil al servei de les administracions públiques.
 • Els treballadors autònoms.
 • Els socis de Cooperatives. 

Quins són els drets dels treballadors en matèria preventiva? 

 1. Avaluació de riscos del lloc de feina
 2. Informació sobre els riscos i les mesures preventives
 3. Consulta i participació dels treballadors
 4. Formació en matèria preventiva

Com es realitza la prevenció de riscos laborals? 

 1. Integració de l’activitat preventiva en l’empresa. No es tracta només d’acumular documents sinó d’aplicar les mesures.
 2. L’adopció de mesures de seguretat i salut. Elaborar un pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos, informació, participació i consulta dels treballadors… 
 3. Un permanent seguiment de l’activitat preventiva. 

L’article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals diu que la prevenció de riscos laborals haurà d’estar integrada en el sistema general de gestió de l’empresa, és a dir, s’haurà de dur a terme en totes les seves activitats i nivells jeràrquics. 

Totes les empreses han d’implantar i aplicar un pla de prevenció de riscos laborals que haurà d’incloure: 

 • La determinació i/o constitució de la modalitat organitzativa preventiva
 • Una selecció de persones amb responsabilitat en matèria de prevenció de riscos laborals. 
 • Les pràctiques, procediments i processos de les activitats preventives, i els recursos per poder dur a terme aquestes accions. 
 • Creació i funcionament dels mecanismes de participació i consulta. 

A més, cal tenir en compte que els instruments essencials per la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos són: L’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva. 

Per què és important que la meva empresa gestioni adequadament la prevenció de riscos laborals?

Que el treballador se senti segur és primordial perquè pugui fer bé la seva feina. Cuidar la salut dels nostres treballadors hauria de ser prioritari a totes les empreses. 

Si el treballador percep que ens preocupem per la seva integritat, es sentirà més valorat i millorarà notablement el clima laboral i, en conseqüència, augmentarà la productivitat. 

Per descomptat, una bona pràctica del pla de prevenció de riscos laborals farà que disminueixin els accidents derivats del treball, i per tant les conseqüències humanes, econòmiques i legals. A més, la imatge de la teva empresa també tindrà un impacte positiu. 

Per últim,  estaran complint la legislació vigent en matèria de seguretat i salut laboral i evitarem possibles sancions. 

A BNA Consultors som experts en assessorament  en normativa de seguretat i higiene, i en prevenció de riscos laborals, per aquest motiu li oferim la nostra ajuda a través de comunicacio@bna.cat o bé trucant al 977 60 05 00. Estarem al seu servei per ajudar-lo en tot el necessari.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik