Principals mesures de la Fase 2 de transició a la nova normalitat

És possible que en breu, si les dades de contagis segueixen baixant, el Camp de Tarragona passi a la Fase 2 de la desescalada. Això implica un seguit de novetats i com sempre, des de BNA Consultors volem tenir-vos puntualment informats de totes les novetats.

Entre les mesures d’higiene que s’han de tenir en compte aquests dies, i que són aplicables a tots els sectors, estan:

  • L’ús de desinfectants com dilucions de lleixiu (1:50) o desinfectants comercials autoritzats, extremant la neteja i desinfecció de les zones d’ús comú i de superfícies de contacte (portes, mobles, taules, telèfons, etc), així com el vestuaris, lavabos, zones de descans, etc.
  • La neteja de l’uniforme de treball, en cicles de <= 60º.
  • La ventilació periòdica de les instal·lacions.
  • Fomentar pagament amb targeta.
  • Disposar de papereres d’accionament a pedal i bossa per poder llençar mocadors i altres.

Sembla que poc a poc anem apropant-nos a la nova normalitat. En aquest camí els professionals de BNA Consultors estarem a disposició dels nostres clients, com portem fent-ho durant 30 anys, per tal resoldre qualsevol consulta o dubte que us pugui sorgir.

Us adjuntem, a continuació, un quadre informatiu amb els principals sectors i les mesures que es prendran en aquesta Fase 2. Tan bon punt tinguem confirmació de la data en que entrarem a la Fase 2 us ho farem saber:

SECTORSMESURES
LABORALContinua el foment del teletreball sempre que sigui possible. Continua l’aplicació de les normes de Riscos Laborals adaptades al COVID-19 segons l’activitat: s’ha de disposar de gel hidroalcohòlic i s’ha de substituir el sistema de control horari dactilar per un altre o desinfectar-lo després de cada ús, i mantenir les distàncies de seguretat. S’ha de disposar de mesures per evitar la coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral (establiment de torns d’entrada i sortida de la feina) i adequar els llocs de treball per evitar el contacte entre treballadors. Treballadors han de mantenir la distància de seguretat de 2 metres i si no és possible, han de tenir protecció adequada en funció del risc.
PERSONALContinua el passeig de nens, adults i convivents i les mesures que ja hi havia a la fase 0. Es pot circular per la província o unitat territorial de referència (zones sanitàries) lliurement, i en d’altres si es justifica per motius sanitaris, laborals, professionals, etc. Les persones de fins a 70 anys poden realitzar esport no professional a l’aire lliure en qualsevol franja horària excepte de 10-12 o de 19-20 hores, respectant en tot cas la distància mínima de seguretat. Els grups poden ser d’un màxim de quinze persona, excepte en el cas de persones convivents. Es poden realitzar vetlles de fins a 25 persones a l’aire lliure i fins a 15 en espais tancats, mantenint els protocols de seguretat.  Es permet la realització de cerimònies nupcials a l’aire lliure o en espais tancats, sempre que no se superi el 50 % de l’aforament, amb el topall de 100 persones en espais oberts i 50 persones en espais tancats, complint-se totes les mesures d’higiene.
SERVEIS SOCIALSEs mantenen les mesures acordades en la Fase 1. 
EDUCACIÓ I UNIVERSITATSEs mantenen les mesures acordades en la Fase 1. 
CIÈNCIA I INNOVACIÓEs poden obrir les residències, edificis, centres i instal·lacions, públics o privats que tinguin per objecte l’allotjament i prestació de serveis hotelers o de restauració a personal científic, tècnic i investigador. Es fomentarà al treball a torns. Es poden celebrar congressos, trobades, reunions de negocis i conferències fins al límit de 50 assistents, complint amb la distància de seguretat de 2 metres i garantint la desinfecció i neteja del locals, tot i que es recomana fomentar els mitjans de participació no presencials. 
COMERÇ MINORISTA I ACTIVITATS DE PRESTACIÓ DE SERVEISPoden obrir els centres i parcs comercials sempre que: es limiti l’aforament global al 30 %, i al 40 % en els establiments particulars, no es permeti la permanència de clients a les zones comunes més que pel trànsit normal, no es faci ús de les àrees recreatives i es compleixin les mesures d’higiene. En la resta de comerços l’aforament es limitarà al 40 %, amb distància mínima de 2 metres i quan no sigui possible, es limitarà a 1 client. S’establirà un horari d’atenció preferent per majors de 65 anys en tot tipus de comerç i centres comercials. S’amplia l’aforament dels mercats de venda a l’aire lliure a la via pública a 1/3. S’han de complir les mesures de neteja: s’ha de desinfectar el local dues vegades per dia i una, obligatòriament al finalitzar la jornada. També es desinfectarà el lloc de treball dels treballadors en cada canvi de torn, amb especial atenció a tot allò que s’hagi manipulat. Es revisarà cada hora la neteja de sanitaris, aixetes, etc.
HOSTELERIA, RESTAURANTS I CAFETERIESPossibilitat d’obrir els locals per a consum al seu interior, exceptuant discoteques i pubs, i sempre que no es superi el 40% del seu aforament. Tan sols es podrà consumir a taula. Es prohibeix l’autoservei a la barra. Es possibilita l’obertura de bufets d’autoservei sempre que es serveixi el producte degudament preservat per pantalla protectora i/o en monodosi correctament preservades. Continuen vigents les disposicions de Fase 1 respecte al consum a terrasses, així com la distància de 2 metres entre taules tan a l’interior com a l’exterior del local. Caldrà neteja i desinfecció de tota superfície de contacte entre un client i el següent. Preferència a estovalles d’un sol ús. Caldrà posar a disposició dels clients gels hidroalcohòlics autoritzats a l’entrada del local i sortida dels serveis. Caldrà establir un itinerari dintre del local per evitar aglomeracions en determinades zones. Caldrà evitar utilitzar cartes d’ús comú. S’eliminarà l’ús d’elements d’autoservei com dispensadors de canyes, tovallons o setrilleres, prioritzant les monodosis.
HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICSPoden obrir sense superar 1/3 de l’aforament, que haurà de ser determinat per cada establiment en relació a cada espai. En aquelles zones en que s’hagin de realitzar esdeveniments o altres activitats d’animació o esportiva caldrà ventilar dues hores abans, guardar distància de seguretat i/o utilitzar mascaretes, i es donarà preferència a la seva realització a l’aire lliure. El material utilitzat serà desinfectat després de cada ús.
HABITATGES TUTELATS, CENTRES RESIDENCIALS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT I CENTRES RESIDENCIALS PER A PERSONES DE LA TERCERA EDATEs possibilita que les comunitats autònomes autoritzin l’inici de visites. Tot i així, i respecte al centres residencials de persones de la tercera edat, els centres donaran preferència a la visita en casos excepcionals. Les condicions seran establertes en cada cas per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta habilitació no serà possible en centres que hi hagi casos confirmats de COVID-19, o persones sota quarantena.
AGRICULTURAReanudació de l’activitat de caça i pesca esportiva.
ACTIVITATS CULTURALS I D’OCIA les biblioteques s’autoritza, a més de les activitats ja permeses, la consulta a sala amb 1/3 de l’aforament, i es podrà fer ús dels recursos electrònics, procedint a la desinfecció de tot material o suport després de cada ús. Poden obrir-se sales d’exposicions amb màxim 1/3 de l’aforament i control d’aglomeracions. Caldrà instal·lar elements i tanques físiques de protecció a les recepcions. Caldrà posar cartelleria informativa sobre les mesures de distanciament de dos metres així com vinils indicatius de la mateixa per evitar aglomeracions, i el personal informarà sobre les mesures de protecció. Caldrà desinfectar i netejar abans de la reobertura, ajustant la mateixa a si en cada espai s’hi troben béns d’interès cultural a preservar. No es podrà oferir servei de guarda-roba o consigna, ni el d’audioguia ni material auxiliar anàleg. Es permet la visita a monuments i equipaments culturals amb un màxim d’1/3 de l’aforament, i sempre que amb aquest percentatge es pugui mantenir la distància de seguretat. Obligatorietat d’elements de protecció a zones de recepció i de cartelleria sobre distància de seguretat a tot el recinte. Neteja i desinfecció abans de la reobertura. En cas d’existir un ús compartit del monument s’establiran horaris i/o itineraris per evitar confluències. No es podrà oferir servei de guarda-roba o consigna, ni el d’audioguia ni material auxiliar anàleg. Es permet la reobertura de cinemes, teatres i auditoris sempre que es compti amb butaques preassignades i no es superi 1/3 de l’aforament. En el cas d’altres establiments que ofereixin espectacles anàlegs, s’estableix un màxim d’1/3 de l’aforament i de 50 persones per a locals interiors, i per a exteriors un màxim d’1/3 d’aforament i de 400 persones, havent de romandre el públic assegut i mantenint distància de seguretat. Es recomana la venda online o telefònica. No es permet el guarda-roba o consigna. Es permeten serveis complementaris com el de botiga o cafeteria complint les mesures establertes per als esmentats establiments. Caldrà garantir la distància de seguretat a les cues, entrades i sortides i s’obliga a tenir mecanismes de control d’aglomeracions si l’aforament superar les 50 persones.
ESPORT PROFESSIONAL I FEDERATEn l’esport federat no professional es podran realitzar entrenaments bàsics individuals adaptats a cada modalitat. Caldrà mantenir la distància de seguretat de 2 metres i resta de mesures recomanades (neteja, desinfecció). Caldrà acreditació, que serà suficient la fitxa federativa. En les lligues professionals es podran realitzar entrenaments totals precompetitius específics de cada modalitat fins a un màxim de 14 persones (equip tècnic a banda). Sempre que es pugui es realitzaran entrenaments per torns evitant superar el 50% de l’aforament de la instal·lació. Es podran utilitzar els vestuaris. S’hauran de complir les mesures de seguretat recomanades i procedir a la neteja i desinfecció periòdica d’instal·lació i material, i en cas de material individual, després de cada ús. Obertura d’instal·lacions esportives cobertes: Es permet la seva reobertura. Caldrà cita prèvia amb l’entitat gestora. Es permetrà la pràctica individual, o de fins a 2 persones en cas que la modalitat esportiva ho requereixi.
ESPORT NO PROFESSIONALEs pot procedir a la reobertura de instal·lacions esportives cobertes. Caldrà cita prèvia per accedir-hi i es farà de forma individual o en parelles quan la pràctica esportiva així ho requereixi. Caldrà mantenir la distància de seguretat de dos metres, les mesures de desinfecció i higiene corresponents, i el límit del 30% de l’aforament. Es permet utilitzar els vestuaris complint les mesures de protecció i distanciament. Es permet la reobertura de piscines tan sols per a ús esportiu, i ja siguin cobertes o a l’aire lliure. Tindran preferència d’accés els esportistes federats en esports aquàtics. Caldrà cita prèvia i es farà de forma individual o en parelles quan la pràctica esportiva així ho requereixi, i sempre mantenint els 2 metres de distanciament. Caldrà respectar el límit del 30% de l’aforament (o una persona per carril). Es permet utilitzar els vestuaris complint les mesures de protecció i distanciament.
PISCINES, PLATGES I TURISMEPoden obrir les piscines recreatives fins a un 30% d’aforament sempre que es mantinguin 2 metres de seguretat. Si no, es reduirà el percentatge. Caldrà cita prèvia. Caldrà complir amb les mesures de desinfecció i neteja i instal·lar cartelleria informativa. No s’utilitzaran les dutxes, ni les fonts d’aigua. Sí els vestuaris. Es permet l’obertura de les platges i la seva circulació i estança guardant distància de seguretat i amb un màxim de grups de 15 persones. Caldrà complir amb les mesures de desinfecció i neteja i instal·lar cartelleria informativa. No s’utilitzaran les dutxes, ni les fonts d’aigua. Es podran realitzar activitats esportives sempre de manera individual i guardant distància de seguretat. Es podrà realitzar turisme actiu i de natura en grups de fins a 20 persones, mantenint la distància de seguretat de 2 metres o utilitzant sistemes de protecció. Preferència de cita prèvia.
LLOCS DE CULTE RELIGIÓSEs permitirà l’assistència sempre que no se superi el 50 % de l’aforament. S’haurà d’indicar amb cartelleria i respectar les distàncies de seguretat i les normes de desinfecció i neteja.
MOBILITAT URBANA I PERIURBANANo varien les mesures respecte a la Fase 1. 
MOBILITAT TERRESTRE DE MITJA I LLARGA DISTÀNCIA (FERROVIARI I EN AUTOBÚS)No varien les mesures respecte a la Fase 1.
MOBILITAT AÈRIANo varien les mesures respecte a la Fase 1.
TRANSPORT MARÍTIMNo varien les mesures respecte a la Fase 1.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik