El pla de prevenció de riscos laborals 2022: tot el que has de saber

Des de BNA Consultors sabem, com a especialistes laboralistes a Valls i la província de Tarragona, la importància que té saber i aplicar degudament el pla de prevenció de riscos laborals per part de les empreses.

En aquest article, explicarem en què consisteix un pla de prevenció de riscos laborals i quines són les novetats l’any 2022.

Què entenem per pla de prevenció de riscos laborals?

El Pla de prevenció de riscos laborals és el compendi de mesures en matèria de prevenció en els àmbits de la seguretat i salut en l’empresa.

Aquest Pla està emparat pel que s’estableix en la llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, on es defineixen clarament els conceptes fonamentals relacionats amb la gestió preventiva. Entre ells, podem trobar els més rellevants com:

Què s’entén per prevenció?

En el seu article 4, s’explica el concepte de prevenció entenent-se com les activitats o conjunt d’aquestes que estan previstes en totes i cadascuna de les activitats empresarials amb l’objectiu de minimitzar o evitar els riscos que es deriven d’aquesta activitat.

Risc laboral

S’entén per risc laboral la probabilitat de generació d’un esdeveniment dins de les activitats pròpies de l’empresa que produeixi en un o més treballadors un mal en la seva integritat física o mental. Aquest mal pot classificar-se en funció de la gravetat que suposen les seqüeles per al treballador.

Què s’entén per condicions de treball?

La llei defineix com a condicions de treball tots aquells elements que podrien influir o condicionar la presència o no de riscos laborals.

Es contempla la creació de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, especificat en l’article 8 de la citada llei, que tindrà com a objectiu fonamental que, entre altres funcions, té assignades la inspecció de Treball i Seguretat Social a les empreses.

Com s’elabora un Pla de Prevenció de Riscos Laborals en 2022?

Aquest Pla de Prevenció de Riscos Laborals consta bàsicament dels següents grups d’activitats preventives:

Avaluació de riscos laborals

És la fase d’estudi dels riscos als quals s’enfronten els treballadors en el seu lloc de treball, però que també inclou els que poden afectar les dones embarassades o que es troben en període de lactància.

La planificació de les activitat preventiva

Es refereix a la planificació de totes les activitats empresarials en funció dels riscos laborals associats a l’execució del treball, prenent en consideració totes les variables que poden influir amb la finalitat de controlar, disminuir i fins i tot eliminar els factors de risc en el treball.

Execució del pla

Es refereix a l’execució de les activitats previstes en el pla, en les quals s’inclouen les labors de formació i informació dels treballadors de l’empresa.

Les mesures COVID-19 continuen vigents a 2022?

Arran de les mesures implementades a Espanya per a la declaració de pandèmia per COVID-19 recollides en el Reial decret llei 8/2020, han afectat de manera significativa els riscos laborals.

No obstant això, les restriccions s’han anat aixecant en funció de l’evolució dels efectes de la malaltia en la població, sent una de les últimes decisions del Ministeri de Sanitat al mes d’abril passat d’enguany amb la declaració de no obligatorietat de l’ús de màscara en interiors, a excepció de residències de majors i hospitalaris, penitenciaris i centres en els quals es trobin persones considerades vulnerables, continuant l’afectació dels treballadors associats. A més, es manté l’ús de màscares en els transports públics.

Des de BNA Consultors podem assessorar-te en tot el relacionat amb el pla de riscos laborals de la teva empresa. Estem a la seva disposició a Valls així com en tota la província de Tarragona.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik