Nòmines i assegurances socials, tot el que has de tenir en compte

Les nòmines i assegurances socials acosten a l’empresa a la realitat dels seus treballadors a través de la quantificació de les meritacions i del cost real de cada persona treballadora per a l’empresa. Podríem considerar-les llavors com el reflex més precís de les circumstàncies laborals i personals del recurs  més preuat en una empresa, el seu capital humà

Pel tant,  abans de fer ús de qualsevol eina o aplicació informàtica, és necessari establir un sistema que ens ajudi a recaptar tota aquella informació rellevant en la matèria. 


Què necessites saber? 


Una vegada delimitades (a vegades per llei i altres vegades per conveni) aquelles circumstàncies que poden afectar les quanties de la nòmina i les assegurances socials, hem d’establir  una xarxa d’informació, que complint amb tota la normativa de protecció de dades, ens permeti ser el més exactes possible en la realització dels següents documents:  dies treballats, jornada laboral, dietes, quilometratge o altres complements salarials, tant els cotitzables com els que puguin resultar exempts.

A continuació, podem analitzar-los amb més detall:


Dies treballats


Sembla molt obvi, però com controlem els dies que treballen els nostres treballadors? Per a això és obligatori establir un sistema de control horari en la nostra empresa, si bé la normativa no estableix de manera concreta com ho hem de realitzar, encara que sí objectiu i fiable.

Les grans empreses, òbviament, han adaptat les seves instal·lacions amb detectors de petjada i altres gadgets d’utilitat més o menys qüestionable. La idoneïtat d’un sistema o un altre l’establirà,  mentre la norma no digui el contrari, la grandària de l’empresa. Això és pel fet que per a una empresa petita posar determinats sistemes informatitzats de control d’horaris suposaria un esforç econòmic sense tot just retorn. 

També serà necessari, una vegada publicat el calendari laboral de l’empresa tal com estableix la llei, establir un model de comunicació de permisos, vacances, etc…
Per a això, podem utilitzar qualsevol programari de generació de formularis.  


Jornada laboral


Les hores que treballem per a la nostra empresa, normalment estan establertes en el conveni laboral juntament amb els límits que fixa l’Estatut dels Treballadors.
Aquestes s’han de tenir en compte, perquè qualsevol hora addicional que els nostres treballadors realitzin, es consideraran com a hores extres que poden ser pagades o compensades per altres dies de descans retribuït.
En el cas que es paguin sempre, és important tenir en compte la limitació establerta per llei, perquè cap treballador pot realitzar més de 80 hores any d’hores extres. També en aquest cas un programari o sistema de control horari seria d’utilitat.

Altres complements salarials


Aquests compensen al treballador per despeses en els quals incorre en fer el seu treball. Aquests plusos, encara que se sumen a la totalitat de meritacions, és important que tenir-los en compte ja que, de no superar una determinada quantia, no formen part de la base de cotització ni sofreixen retenció per IRPF per considerar-se imports exempts.

Complements salarials cotitzables


Són tots aquells que no compensen cap despesa i que, per tant, formen part de la base de cotització i sofreixen retenció d’IRPF. 

Una vegada delimitats tots aquests conceptes, recordar que la nòmina té una estructura establerta per llei. La utilització d’un programari o simplement una plantilla estàndard dependrà, com en el cas del control horari abans referit, de la grandària de l’empresa. 

En BNA Consultors som experts en assessoria LABORAL I fiscal, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través de comunicacio@bna.cat o telefonant al 977 60 05 00 i t’ajudarem i aconsellarem sense cap problema.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik