Les obligacions tributàries i les sancions que pot haver-hi en cas de no declarar

A tots ens arriba el moment de pagar uns certs impostos i complir amb Hisenda. No obstant això, a vegades no entenem alguns conceptes i no som conscients del que pot suposar no complir amb una obligació tributària, equivocar-se o introduir erròniament algunes dades amb les quals es calcula la quantia a pagar d’un impost concret.

A BNA Consultors hem realitzat aquest article per a aproximar-nos una mica més al món fiscal. Som especialistes a mantenir impecable la salut Fiscal dels nostres clients des del nostre departament especialitzat.

Què és una obligació tributària?

Una obligació tributària (OT) és tota aquella obligació que té un subjecte passiu cap a un subjecte actiu i sorgeix de la necessitat de pagar tributs per al manteniment de les despeses de l’estat, a través de l’Agència Tributària.

Quan parlem de subjecte passiu, ens referim a la persona que ha de pagar aquest tribut i, el passiu contribuent fa referència a la persona que ha complert amb aquest pagament.

En canvi, el subjecte actiu és qui reclama el pagament dels tributs, és a dir, el beneficiari: L’administració.

A més dels subjectes, dins d’una obligació tributària hi ha diversos termes que s’han de conèixer: El fet imposable que genera l’obligació de pagar el tribut, la base imposable sobre la qual es calcula l’impost, el tipus de gravamen que s’aplicarà i, finalment, la quota tributària que s’ha d’abonar.

Les obligacions tributàries: tipus

Existeixen dos tipus de OT: materials o formals.

Obligacions tributàries materials

Segons BOE les obligacions tributàries materials són “les de realitzar pagaments a compte, les establertes entre particulars resultants del tribut i les accessòries”.

Obligacions tributàries formals

Es defineixen les obligacions tributàries formals com “les que, sense tenir caràcter pecuniari, són imposades per la normativa tributària o duanera als obligats tributaris, deutors o no del tribut, i el compliment del qual està relacionat amb el desenvolupament d’actuacions o procediments tributaris o duaners.”

Què succeeix si no compleixo amb les obligacions tributàries?

En el cas de no declarar les obligacions tributàries el més probable és que Hisenda et sancioni amb una multa. Què significa això?

Una sanció d’Hisenda és una multa cap a un contribuent sigui persona o entitat en cometre una infracció tributària, és a dir, no complir amb les obligacions tributàries tant materials com formals. Existeixen diferents graus de sancions depenent de ser una infracció lleu, infracció greu o molt greu.

 • Lleu. Aquesta és la sanció mínima. La multa representa el 50% de la quantitat no declarada i pot arribar fins als 3.000 euros.
 • Greu. La multa representa el 100% de la quantitat no declarada quan es tracta d’una xifra superior a 3.000 euros.
 • Molt greu. Aquesta sanció correspon a infraccions amb intenció d’ocultació flagrant, representen un 150% de multa de la quantitat.

Quan una ocultació sobrepassa els 120.000 euros pot considerar-se delicte fiscal.

Sancions més comunes

Hi ha diferents tipus d’infraccions. Les infraccions més comunes (de persones o entitats) per incomplir l’obligació tributària que Hisenda imposa, per tant, per les quals més se sanciona són:

 1. No presentar la declaració a Hisenda o retardar-se amb el termini de prescripció.
 2. No liquidar un deute tributari.
 3. Sol·licitar indegudament devolucions, beneficis o incentius.
 4. No indicar el domicili fiscal real, és a dir, que inclogui dades falses.
 5. Declarar malament les despeses i ingressos de l’empresa. Sigui per accident o a propòsit, ometre dades rellevants d’ingressos o despeses es considera una infracció important.
 6. No fer un llibre de registres.
 7. No realitzar factures o realitzar factures falses.
 8. Identificar erròniament les factures
 9. IVA intracomunitari.
 10. Utilitzar a un tercer com testaferro, la qual cosa suposa un delicte contra l’administració tributària.

Informa’t amb la millor assessoria Fiscal de Valls

Si necessites assessorament i ajuda per a entendre el teu entorn fiscal i les teves obligacions amb Hisenda, a BNA Consultors t’oferim el servei d’Assessorament Fiscal a Valls i a la província de Tarragona, tant per a particulars com per a empreses amb la finalitat de mantenir al dia les seves obligacions fiscals i evitar situacions desagradables i innecessàries.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik