Els trets més importants de la Nova Normalitat

Segons va anunciar el Govern previsiblement no hi haurà més pròrrogues de l’estat d’alarma, que finalitzarà aquest cap de setmana. Per tant, a partir del 21 de juny de 2020, deixarà d’estar en vigor el sistema de fases decretat, per passar a l’anomenada “Nova Normalitat”.

Amb la finalització de l’estat d’alarma tocarà fi també la recentralització de competències que havia dut a terme el govern central per garantir l’eficàcia de les mesures adoptades. Així doncs, les competències retornaran en la seva majoria a les Comunitats Autònomes, en el nostre cas, a la Generalitat de Catalunya. Només es mantenen les competències de les administracions estatals en aquells sectors en què ja les tenien amb anterioritat.

És previsible que a partir del 21 de juny de 2020, i com ha anunciat el Ministre de Sanitat, es derogui la restricció de mobilitat decretada com a conseqüència del COVID-19 i es permeti la lliure circulació terrestre, marítima i terrestre per tot l’Estat Espanyol. Tot i les recomanacions efectuades per la Comissió Europea les fronteres amb Europa seguiran tancades fins com a mínim el 21 de juny de 2020. Respecte de Portugal, no s’obriran fins el proper 1 de juliol, per exprés desig del govern lusità. Es preveu que amb posterioritat a aquestes dates la Unió Europea procedirà a reobrir l’espai Schengen a tercers països no membres, sempre que existeixi un tracte recíproc d’obertura de fronteres i tenint en compte l’impacte del coronavirus en aquests tercers estats, però encara en desconeixem els detalls.

Entre les mesures ja adoptades i que passaran a estar vigents a partir del proper 21 de juny destaquen les següents, i que us detallem tot seguit. Volem aprofitar per recordar-vos que com sempre, tot l’equip professional de BNA Consultors segueix a la vostra disposició per qualsevol tipus de dubte o consulta pels canals habituals de contacte.

Us adjuntem a continuació el quadre amb les principals mesures de la “Nova Normalitat” que considerem poden ser del vostre interès:

SECTORSMESURES
LABORALApart del compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals adaptada al COVID-19 els centres de treballs hauran d’adoptar mesures de ventilació, neteja i desinfecció adequades, mantenir a disposició dels treballadors aigua i sabó i gels hidroalcohòlics i adaptar les condicions de treball per a que es garanteixi la distància de seguretat de 1,5 m, evitar la coincidència massiva de persones (treballadors i usuaris) i adoptar mesures de reincorporació presencial als llocs de treball, potenciant l’ús del teletreball si és possible. No hauran d’acudir al lloc de treball les persones amb símptomes o amb aïllament per diagnòstic, o que es trobin en quarantena. Si es detecten símptomes, s’haurà de seguir el protocol corresponent i no acudir al lloc de treball.
PERSONALObligació de dur mascareta en espais públics, oberts o tancats, a partir dels 6 anys i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, que passa a ser ara d’1,5 metres. També hi ha obligació de dur-la en transports públics, exclosos en embarcacions quan les persones es trobin al seu camarot o es pugui respectar la distància de seguretat. Com sempre, no estan obligats a dur mascareta les persones amb malalties respiratòries quan això pugui suposar una agravació de la malaltia, en persones discapacitades o dependents, quan sigui contraproduent o pugui provocar canvis de conducta i per a la realització d’activitats esportives a l’aire lliure quan resulti incompatible el seu ús. No dur la mascareta pot ser constitutiu d’una infracció administrativa i pot comportar una sanció.
CENTRES SANITARISL’administració competent vetllarà per a que es compleixin les mesures organitzatives, de prevenció i d’higiene per garantir el benestar de salut i pacients i garantirà la disponibilitat de materials de protecció, neteja, desinfecció, eliminació de residus, etc. 
SERVEIS SOCIALS I RESIDÈNCIESL’administració competent ha de vetllar pel compliment de les normes de desinfecció, prevenció, etc, en centres de serveis socials de caràcter residencial i centres de dia. Els titulars dels centres adoptaran mesures organitzatives, de prevenció i higiene per treballadors, usuaris i visitants, adequades per prevenir els riscos de contagi, proporcionant els materials de protecció adequats. 
ESTABLIMENTS COMERCIALSLes administracions competents vetllaran per compliment de les normes d’aforament, higiene, desinfecció, prevenció, etc. S’haurà de garantir el compliment de la distància de seguretat d’1,5 metres i evitar aglomeracions. Si no és possible s’hauran d’utilitzar les mesures d’higiene adequades per evitar el contagi. Les administracions tindran especial atenció als centres i parcs comercials o als mercats de venda a l’aire lliure o de venta no sedentària. 
HOTELS I ALLOTJAMENTS TURÍSTICSLes administracions competents vetllaran per compliment de les normes d’aforament, higiene, desinfecció, prevenció, etc. En particular, de que s’adoptin mesures per evitar aglomeracions a les zones comunes i de garantir el manteniment de la distància interpersonal de 1,5 metres, i si no és possible, es facin servir les mesures d’higiene adequades per evitar el contagi.
ACTIVITATS D’HOSTELERIA I RESTAURACIÓMateixes mesures que per als hotels i allotjaments turístics.
EQUIPAMENTS CULTURALS, ESPECTACLES PÚBLICS I ALTRES ACTIVITATS RECREATIVESMateixes mesures que l’anterior.
INSTAL·LACIONS PER ACTIVITATS ESPORTIVES I COMPETICIONS ESPORTIVESMateixes mesures que l’anterior. El Consejo Superior de Deportes aplicarà les mesures previstes a l’apartat anterior en les Lligues de Futbol Professional i la lliga ABC de basquetbol, prèvia consulta a l’organitzador de la competició, al Ministeri de Sanitat i a les Comunitats Autònomes.
ALTRES SECTORSLes administracions competents vetllaran per compliment de les normes d’aforament, higiene, desinfecció, prevenció, etc. En particular, de que s’adoptin mesures per evitar aglomeracions a les zones comunes i de garantir el manteniment de la distància interpersonal de 1,5 metres, i si no és possible, es facin servir les mesures d’higiene adequades per evitar el contagi.
TRANSPORT TERRESTRE I AERIEls operadors de serveis públics de transport de viatgers ferroviaris i per carretera subjectes a contracte o a obligacions de servei públic hauran d’ajustar els nivells d’oferta a l’evolució de la recuperació de la demanda per garantir la correcta prestació del servei. S’hauran d’evitar aglomeracions i respectar les mesures sobre el volum d’ocupació de vehicles i trens. Els operadors amb número de seient preassignat hauran de conservar els llistats dels passatgers per un mínim de 4 setmanes amb posterioritat al viatge i facilitar-los a les autoritats sanitàries si són requerits amb la finalitat de dur la traçabilitat de contactes.
TRANSPORT MARÍTIMEls serveis de transport marítim de transport de passatgers i de passatgers i càrrega rodada podran operar, fixant-se els nivells de prestació del servei per la Direcció General de la Marina Mercant, garantitzant-se el compliment de les mesures sanitàries. Els operadors marítims que disposin de seient preassignat hauran de conservar els llistats dels passatgers per un mínim de 4 setmanes amb posterioritat al viatge i facilitar-los a les autoritats sanitàries si són requerits amb la finalitat de dur la traçabilitat de contactes. La Direcció General de la Marina Mercant podrà ordenar, a proposta del Ministeri de Sanitat, l’adopció de mesures sanitàries pel control del passatge de bucs, inclosos creuers, que realitzin viatges internacionals i naveguin per aigües territorials amb l’objecte d’entrar a ports espanyols oberts a la navegació internacional. 

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik