Permisos de treball per a estrangers: coses importants a tenir en compte

En l’actual situació internacional les migracions d’un país a un altre estan a l’ordre del dia. És per això que en aquest article el·laborat per l’equip d’experts de BNA Consultors parlarem sobre el permisos de treball per a persones estrangeres.

En primer lloc cal tenir en compte que la legislació espanyola d’estrangeria indica que es requereix tenir un permís de treball per tal de poder exercir un servei dins el país. Aquesta autorització es denomina formalment, autorització de residència temporal i treball per compte d’altri

Per aconseguir-lo cal fer un seguit de tràmits que en aquest article explicarem pas a pas. Continua llegint per a descobrir els requisits i procediments que cal tenir en compte a l’hora de demanar un permís de treball

Per què és necessari aconseguir l’autorització de treball?

La llei 36.1 condiciona el dret al treball i l’obtenció d’aquest, afirmant que cal una autorització administrava prèvia per residir i treballar en Espanya. L’incompliment d’aquesta llei, pot comportar sancions amb multes d’entre 501 a 10.000 euros en casos greus, i de 10.001 a 100.000 euros en casos molt greus.

Qui necessita el permís de treball a Espanya?

La població nacional dels països de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa, tenen el dret de residir en els Estats membres i exercir-hi un treball. Per tant, el permís de treball és necessari per als estrangers extracomunitaris, aquells que no són nacionals dels països nomenats anteriorment. 

Tipus de permisos de treball a Espanya

Els permisos de residència es classifiquen en dos grans grups

 • Permisos de treball a Espanya per ciutadans comunitaris
 • Permisos de treball a Espanya per ciutadans no comunitaris

a) Autorització de residència temporal i treball per compte d’altri;

b) Autorització de residència temporal i treball de professionals altament qualificats;

c) Autorització de residència temporal i treball per compte d’altri de durada determinada.

d) Autorització de residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis, entre altres.

En aquest article, ens centrarem en la primera autorització de residència temporal i treball per compte d’altri, ja que és el més comú.

Característiques del permís de treball 

 1. Legitimació: Només l’empresari està autoritzat a demanar o sol·licitar aquesta autorització. 
 2. Dirigida a estrangers extracomunitaris: L’autorització de residència temporal i treball per compte d’altri, només va dirigida a aquells que no tenen nacionalitat en algun país de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu i Suïssa. 
 3. Edat mínima del treballador: Cal que tingui almenys 16 anys, ja que és l’edat mínima estrangera per treballar de forma legal. 
 4. Durada: L’autorització és superior a 90 dies i inferior a 5 anys. Específicament, l’autorització de residència temporal i treball per compte d’altri, dura 1 any, i les renovacions seran de 2 anys, fins a arribar als 5 anys, en els quals ja es podrà sol·licitar la residència de llarga durada. 
 5. Compte d’altri: L’estranger treballa en benefici de l’altre, de l’empresari. 

Limitació geogràfica i ocupacional: Es limita a un àmbit geogràfic provincial i a una ocupació. 

Com obtenir el permís de treball a Espanya? 

 • Requisits per obtenir l’autorització:

L’autorització es concedeix conjuntament amb la de residència. És a dir, hi ha requisits relacionats amb la residència, i altres amb el treball. 

 • Requisits de residència:
 1. No trobar-se irregularment a Espanya.
 2. Mancar d’antecedents penals a Espanya.
 3. No figurar com a rebutjable en l’espai territorial de països amb els quals Espanya tingui signat un conveni en tal sentit.
 4. Haver transcorregut el termini de compromís de no retorn a Espanya de l’estranger, assumit per aquest en el marc del seu retorn voluntari al país d’origen.
 5. Haver abonat la taxa per tramitació de l’autorització de residència temporal.
 • Requisits pel que fa al treball:

Generalment, són 7, però poden dividir-se en 3 grans grups de requisits: 

 1. El treball en si o amb les condicions laborals:
 • Situació Nacional Laboral.
 • Contracte de treball que garanteixi una activitat continuada.

L’autorització té una durada d’un any, per tant, l’ideal és que el contracta laboral sigui indefinit. En cas de ser temporal, la duració mínima seria d’un any, garantint l’activitat laboral de l’estranger

 • Condicions laborals mínimes ajustades a la legislació laboral.

Existeix igualtat entre els estrangers i els Espanyols quant a “la titularitat i exercici dels drets laborals una vegada produïda la contractació”.

 1. L’empresari:
 • Treballador inscrit en la Seguretat Social i al corrent de les seves obligacions tant tributàries com de Seguretat Social.

Inscripció en la Tresoreria General de la Seguretat Social enfront la sol·licitud del permís de treball. En realitzar-se s’atorgarà un Codi de Compte de Cotització, que es presentarà junt amb la sol·licitud.

 • Mitjans econòmics del treballador.

El  treballador ha de comptar “amb mitjans econòmics, materials o personals, suficients per al seu projecte empresarial i per a fer front a les obligacions assumides en el contracte enfront del treballador”.

 • Pagar la taxa relativa a l’autorització de treball per compte d’altri.

L’obligat al pagament d’aquest tribut és l’empresari. L’import de la taxa variarà depenent del salari del futur treballador estranger.

Si el salari és inferior a 2 salaris mínims interprofessionals, la taxa serà de 199,82 euros.

Si el salari és igual o superior a 2 salaris mínims interprofessionals la taxa serà de 399,67 euros.

 1. El futur treballador estranger:
 • Capacitació i, si escau, qualificació professional legalment exigida per a l’exercici de la professió.

Aquest requisit no és aplicable en tots els casos, sinó només quan el treball a realitzar requereixi una titulació específica, en cas que calgui estar col·legiat s’exigirà aquest requisit.

Procediment per aconseguir el permís de feina espanyol:

A. Sol·licitud d’autorització de residència i treball per compte d’altri;

La sol·licitud ha de presentar-se davant l’Oficina d’Estrangeria “de la província on es vagi a exercir l’activitat laboral”.

B. Sol·licitud de la visa de treball a Espanya;

Haurà de presentar-se davant el Consolat o l’Ambaixada d’Espanya on l’estranger es trobi residint de forma legal.

C. Afiliació, alta i cotització en la Seguretat Social del treballador estranger i;

Article 70.7 del Reglament d’Estrangeria, “en el termini de 3 mesos des de l’entrada del treballador estranger en territori espanyol, haurà de produir-se la seva afiliació, alta i posterior cotització, en els termes establerts per la normativa sobre el règim de Seguretat Social que resulti d’aplicació”.

D. Tramitació de la Targeta d’Identitat d’Estranger (TIE).

Aquesta haurà de tramitar-se dins d’un mes comptat a partir de l’alta en la Seguretat Social.

A BNA Consultors volem facilitar-li el procés, per aquest motiu li oferim la nostra ajuda, a través de comunicacio@bna.cat o bé trucant al 977 60 05 00 i estarem al seu servei per ajudar-lo en tot el necessari.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik