Herències: Per què és important fer testament?

El testament recull la voluntat d’una persona particular a l’hora de repartir els seus béns quan aquesta ja no estigui. Es tracta de l’eina legal més útil i senzilla per a garantir que es compleixen els desitjos de la persona en qüestió.

Aquest document pot evitar problemes futurs i des de BNA Consultors coneixem la seva importància. Com a professionals especialitzats en l’assessorament d’assumptes derivats del dret civil, explicarem la importància de dur a terme aquest procés.

La importància de fer testament

Com s’ha esmentat anteriorment, el testament deixa constància de l’última voluntat d’una persona respecte dels seus béns i evita que en un futur puguin sorgir problemes entre els hereus, atès que el testador pot establir amb molt de detall com repartir la seva herència, o fins i tot imposar condicions als hereus. Es tracta d’un tràmit senzill i, encara que no és obligatori, si és convenient.

Per què realitzar un testament?

És una eina que protegeix el testador i als hereus

Malgrat no tractar-se d’un procés obligatori és molt recomanable la seva elaboració. Recull el desig de la persona sobre com es repartiran els seus béns una vegada no estigui. Pot ser la clau per a evitar problemes futurs o que els béns del testador puguin anar a parar a un hereu indesitjat i genera seguretat jurídica al qual el duu a terme.

És un procés econòmic

El testament es tracta d’un document que es fa davant notari i que té un cost d’uns 50 o 60 euros. A més, si es té en compte la transcendència futura, és un preu assequible, ja que en cas de no fer testament ha d’obrir-se la successió intestada i realitzar una acta notarial de declaració d’hereus, que té un sobrecost en el tràmit de l’herència d’uns 200 euros.

Qualsevol pot fer un testament

A partir dels 14 anys es pot atorgar testament. No és necessari associar la idea del testament amb l’edat avançada o situacions de malaltia i tampoc amb tenir moltes propietats, ja que no és necessari enumerar-les en el testament: els testaments més comuns simplement nomenen a un o diversos hereus, que seran els qui rebran tots els béns que tingui el testador a la data de la seva defunció i tret que el testador l’hagi disposat, decidiran com es reparteix.

Es tracta d’un document modificable

El testament és essencialment revocable i es pot modificar les vegades que es desitgi. L’últim testament realitzat serà vàlid de manera que tret que es disposi el contrari, els anteriors no tindran validesa.

Puc disposar lliurement dels meus béns en testament? El límit de la legítima.

Un aspecte a tenir en compte quan es realitza un testament és el paper que tindrà la legítima en ell. Segons el Codi Civil de Catalunya, “La legítima confereix a determinades persones el dret a obtenir en la successió del causant un valor patrimonial que aquest pot atribuir-los a títol d’institució hereditària, llegat, atribució particular o donació, o de qualsevol altra forma.”

Això es tradueix en el dret dels legitimaris, o hereus forçosos, de rebre un 25% dels béns de l’herència, a repartir entre tots els legitimaris. El testament ha de respectar el dret de legítima, satisfent als legitimaris amb el títol d’hereu o mitjançant llegats: en cas contrari, aquests podran reclamar la seva satisfacció als hereus.

Per tant, el testador pot disposar lliurement dels seus béns sempre que respecti el 25% que com a mínim ha d’anar als seus legitimaris, habitualment els seus descendents.

Qui té dret?

Aquesta part corresponent a la legítima serà per als anomenats hereus forçosos, sempre que no hagin estat desheretats per una de les causes que preveu el Codi Civil de Catalunya. A Catalunya són hereus forçosos:

  1. Els fills i descendents del causant.
  2. En el cas que faltin els anteriors, els pares del causant.

Com podem ajudar-te des de BNA Consultors?

En tractar-se d’un tema relacionat amb el Dret Civil els professionals de BNA Consultors, la consultoria de Valls podran assessorar-te en tot el necessari per a fer testament, planificar la teva successió i resoldre els dubtes que puguin sorgir en matèria d’herències. Per a qualsevol qüestió posi’s en contacte amb els nostres experts a través de comunicacio@bna.cat o trucant al 977 60 05 00.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik