Divorci notarial: Què haig de saber?

Els casos de divorci notarial requereixen d’un assessorament específic i adaptat a cadascuna de les situacions que afecten els implicats i que varien en funció de cada matrimoni i les seves circumstàncies personals i econòmiques.

En aquesta situació, BNA Consultors com a professionals dedicats a l’assessorament jurídic en diferents àmbits, com seria el dret civil; posa a la seva disposició els seus serveis per a poder ajudar de la forma més òptima en tot el procés.

Quan es pot fer un divorci notarial?

El divorci permet posar fi vincle matrimonial, permetent que cadascun dels cònjuges pugui refer la seva vida i contreure un nou matrimoni en el futur si ho desitja.

La diferència principal entre el divorci que es tramita judicialment i el notarial és que, com el seu propi nom indica, és possible realitzar-lo davant un notari en comptes de davant l’autoritat judicial, però no pot utilitzar-se en totes les situacions.

Requisits per al divorci notarial

Els requisits per a poder realitzar un divorci notarial són:
– La decisió d’acabar amb el vincle matrimonial ha de ser de mutu acord i ha d’haver passat un període mínim de tres mesos des que es va iniciar el matrimoni, sent aquests requisits necessaris per a qualsevol tipus de divorci.
– No ha d’haver-hi fills menors no emancipats o amb alguna discapacitat.
– En el cas que el matrimoni tingui fills majors o menors emancipats aquests han d’expressar el seu consentiment respecte de mesures que els afectin, com la convivència en el domicili o resultats econòmics del divorci, això és, si conviuen encara en l’habitatge familiar, per exemple.

En aquest procediment és necessari la presència d’un advocat, que assessorarà totes dues parts i redactarà el conveni regulador, recollint els acords que hagin aconseguit els esposos.

En aquest conveni regulador poden fer-se constar, entre altres pactes, pensions compensatòries i/o per raó de treball, ús de l’habitatge familiar, liquidació de situacions de condomini sobre immobles o acords de venda d’aquests, etc. 

Avantatges i desavantatges del divorci notarial

El principal avantatge del divorci notarial enfront del judicial és la seva rapidesa. Mentre que el divorci de mutu acord tramitat en seu judicial pot allargar-se mesos o fins a gairebé un any, en funció de la càrrega de treball del jutjat, el divorci notarial pot realitzar-se en menys d’un mes. 

El principal desavantatge d’aquest, no obstant això, és el cost de l’aranzel notarial que en general sol ser major que el que percebria el procurador en cas d’interposar una demanda de divorci de mutu acord davant el Jutjat.

Com podem ajudar-te des de BNA Consultors?

Aquests són alguns dels problemes que des de BNA Consultors, la consultoria de Valls, podem tractar. Com a professionals dedicats a l’assessorament en temes de dret de família, ens posem a la seva disposició per a qualsevol consulta o dubte que li pugui sorgir a Tarragona.

Si necessites més informació o assessorament, telefona’ns al 977 60 05 00 o al 977 84 60 85 i junts buscarem la millor solució.

Reset password

Enter your email address and we will send you a link to change your password.

Powered by Estatik