Condicions

Condicions clients

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que aquest és un servei als seus clients que ofereix BNA SL amb CIF B43224690 amb domicili a Carretera Pla de Santa Maria, 52-54 de 43800 Valls (Tarragona)i adreça electrònica comunicacio@bna.cat

ACCÉS A LA PLATAFORMA

En aquesta plataforma es tracta d’ un repositori de documentació relativa a  la seva empresa o persona, d’acord amb els permisos atorgats, sense que BNA pugui ser responsable d’accessos  a tercers quan aquest accés sigui degut a una falta de mantenir la confidencialitat per part de l’usuari. 

Per poder accedir a la aquest servei precisarà disposar d’una contrasenya que serà facilitada per BNA o per la persona responsable de la seva empresa.

La contrasenya ha de ser personal, secreta i intransferible, no estant permesa ni recomanada la cessió, ni tan sols temporal, a tercers ja que habilita l’ accés a documentació. Per això, l’usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers en permetre o no tenir la cura necessària per evitar que terceres persones puguin tenir coneixement d’ella.

En el cas que l’usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar-la de forma immediata a la seva àrea personal de la web o notificar-ho immediatament a BNA SL., perquè procedeixi a la seva modificació.

Es recomana no emmagatzemar la contrasenya en els dispositius per tal de poder garantir sempre la identitat de l’usuari que accedeix. 

PROTECCIÓ DE DADES

Les seves dades com usuaris seran incorporades en els fitxers responsabilitat de BNA SL amb CIF B43224690, amb domicili a Carretera Pla de Santa Maria, 52-54 de 43800 Valls (Tarragona), amb la finalitat de gestionar la seva condició de client o usuari autoritzat. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades fins que mantingui la seva condició d’ usuari. 

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carretera Pla de Santa Maria, 52-54 de 43800 Valls (Tarragona) o en comunicacio@bna.cat. Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols de Valls  per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.